top of page
  • Writer's picturePffft Tsss

Vabilo na prvo leto�nje sre?anje ?lanov obeh klubov

Spo�tovani ?lani KKL-a in Kluba Koro�kih Slovencev,


vabiva vas na prvo leto�nje sre?anje ?lanov obeh klubov, ki bo


v ?etrtek, dne 8. januarja 2015 ob 19.00 uri (OB SEDMIH)


v kavarni �KAVA-?AJ� - SLAMI?, Kersnikova ulica 1, Ljubljana,


(najbli�je parkiri�?e: parkirna hi�a Kozolec, vhod z Dvorakove ulice)


Novo leto bomo klubske dejavnosti za?eli s pogovorom o Vinku M�derndorferju, u?itelju in pedagogu, neumornem zbiralcu ljudskega blaga na Koro�kem. Drugi ?etrtek v januarju, se pravi 8. januarja, bosta z nami dva od njegovih vnukov, sestra in brat, �ansonjerka in igralka Vita Mavri? in pisatelj, re�iser, pesnik in �e kaj Vinko M�derndorfer. Tako kot po navadi se bomo dobili pri Slami?u ob 19. uri. Morda bomo sli�ali tudi kak�no pesem.


Vinko M�derndorfer je eden tistih koro�kih Slovencev, ki so se morali po koro�kem plebiscitu 10. oktobra 1920 zaradi nem�kega nasilja umakniti v Jugoslavijo. Rodil se je leta 1894 blizu �mohorja (Hermagor) v Ziljski dolini. Kon?al je u?itelji�?e v Mariboru, potem pa po novih pritiskih na avstrijskem Koro�kem leta 1921 pri�el za u?itelja v Me�ico, kjer se je hitro uveljavil tako kot u?itelj kot borec za socialne pravice me�i�kih knapov. Me�i?anom se je mo?no zapisal v spomin z gradnjo osnovne in me�?anske �ole, ki so jo pred nekaj leti vzorno obnovili. Seveda pa tudi s knji�ico Boj za napredek me�i�kih rudarjev, knjigo Koro�ke narodne pripovedke, z na?rtovano zbirko Verovanja, uvere in obi?aji Slovencev, od katerih sta iz�li dve knjig, zelo obse�na knjiga Ljudska medicina pri Slovencih pa je iz�la posthumno leta 1964. Novej�a etnologija odkriva tudi pomen njegove knjige Slovenska vas na Dolenjskem. Prihranjen mu ni bil niti Goli otok. Umrl je leta 1958 v Celju.


Ob lanski 120-letnici rojstva sta bila njegova vnuka po najmlaj�i h?erki Vita Mavri? in Vinko M�derndorfer pobudnika ve? obele�itev spomina na svojega deda. Me�i�ka ob?ina je izdala spominsko po�tno znamko in kuverto, na ob?inski praznik 3. decembra je bila okrogla miza o njegovem �ivljenju in delu, pred �olo pa so odkrili kip, ki ga je izdelal akademski kipar Mirsad Begi?, ?ez teden dni pa je bil v Ljubljani v organizaciji Vite Mavri?, In�tituta za Slovensko narodopisje ZRC SAZU in Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo ljubljanske filozofske fakultete dvodnevni simpozij.


Ljubljana, dne 5.1.2015


Predsednik KKL:

Janko Arah


Predsednik Kluba Koro�kih Slovencev:

Janez Stergar

0 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page